خدمات میزبانی ابری ارتباطات یکپارچه

ارتباطات یکپارچه بر فراز ابرها

بهترین خدمات میزبانی ارتباطات یکپارچه

سرویس میزبانی ابری ارتباطات یکپارچه، مسئول شماره گیری خودکار مخاطبین سازمان طبق فرآیند سفارشی بوده که با راهنمایی پیغامهای صوتی یا منو، مشتریان  از خدمات ارائه شده بهره مند میشوند. این سرویس در کاهش هزینه های جریان تماس نقش بسزایی دارد. این سرویس برای خدمات ثبت سفارش محصول، اعلام و یادآوری تعیین وقت، دریافت خدمت، محصول  و … مورد استفاده میباشد.

لیست Do Not Call

انتشار صوتی

تلفن گویا تعاملی

انتقال تماس

تشخیص منشی تلفنی و فاکس

پیام صوتی

برنامه کاربردی منطبق با نیازهای شما

پخش پیام

شماره گیری مخاطبین طبق لیست، در صورت پاسخگویی مخاطب پیام صوتی منتخب در برنامه جهت اطلاع رسانی خدمات برای وی پخش خواهد شد.

سنجش و ارزیابی عملکرد

برنامه سنجش و ارزیابی عملکرد در سه بخش قابل ارائه میباشد

  • سوالی : شماره گیری مخاطبین طبق لیست، در صورت پاسخگویی مخاطب پیام صوتی منتخب در برنامه که حاوی سوالی است که در قبال پاسخ آن از مخاطب درخواست انتخاب یک عدد بین یک بازه مشخص را دارد. این بخش بیشتر برای جمع آوری میزان رضایت مخاطبین از خدمات ارائه شده سازمان مورد استفاده قرار میگیرد.
  • چند انتخابی : شماره گیری مخاطبین طبق لیست، در صورت پاسخگویی مخاطب پیام صوتی منتخب در برنامه که حاوی سوالی است که پاسخ آن از چند گزینه تشکیل یافته و مخاطب بعد از شنیدن تک تک گزینه ها می تواند بهترین گزینه را با انتخاب یک عدد از بین اعداد اعلام شده انتخاب نماید.

این بخش بیشتر برای جمع آوری آماری از نوع خدمات دریافتی / خدمات مورد نیاز و …. کاربرد دارد.

  • ثبت ورودی عددی (capture digits) : این بخش بیشتر برای خدماتی که نیاز به دریافت و جمع آوری یک مقدار عددی از اطلاعات شخصی مخاطبین میباشد کاربرد دارد .

ضبط پیام صوتی

این برنامه برای رکورد سازی پیامهای دریافت شده از مخاطبین سازمانی مورد استفاده قرار میگیرد . کاربرد این برنامه بیشتر در جمع آوری انتقادات / پیشنهادات / تقدیر مشتریان از خدمات ارائه شده کاربرد دارد.

کنفرانس

برنامه کنفرانس برای اتوماتیک سازی خدمات کنفرانس در مرکز تماس مورد استفاده قرار میگیرد.

پایان تماس

سفارشی سازی پیام صوتی برای اعلام پایان تماسهای خودکار به مخاطبین سازمانها میباشد. که بعد از پخش آن تماس قطع میشود.